Terms & Conditions

NL

Door gebruik te maken van onze website ga je ook akkoord met het Privacystatement.

Onderstaand vind je de algemene voorwaarden voor consumenten en zakelijke gebruikers.

Algemene voorwaarden consumenten YOURS Cosmetics

1. Algemeen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Leverancier: YOURS Cosmetics (verder te noemen YC) de rechtspersoon die producten zowel in haar groothandel als op afstand avanuit de webshop aan Kopers aanbiedt;
1.2. Koper: de natuurlijke persoon die met YC een overeenkomst (op afstand) aangaat en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
1.3. Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst die in het kader van een door YC georganiseerd systeem voor verkoop (op afstand) van producten en/of diensten, zonder gelijktijdige aanwezigheid van YC en de Koper en waarbij, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer middelen voor communicatie (op afstand);
1.4. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan: “per e-mail”.

2. Indentiteit Leverancier
YOURS Cosmetics B.V.
Handelend onder de naam/namen: YOURS Cosmetics / YC
Vestigings- & bezoekadres: Sterrenwacht 75, 3901 SV Veenendaal
Postadres: Sterrenwacht 75, 3901 SV Veenendaal
Op afspraak geopend
E-mailadres: info@yourscosmetics.nl
KvK-nummer 76359972
BTW-identificatienummer: NL860600300B01

3. Toepasselijkheid
3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van YC en op elke (op afstand) tot stand gekomen overeenkomst tussen YC en Koper.
3.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met YC, voor de uitvoering waarvan door YC derden dienen te worden betrokken.
3.3. Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
3.4. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.
3.5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden of Koper niet door YC erkend.
3.6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. YC en de Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
3.7. Indien YC niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat YC in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
3.8. Indien de overeenkomst langs de elektronische weg tot stand komt, zal de tekst van deze algemene voorwaarden door YC eveneens langs elektronische weg aan Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
3.9. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij YC zijn in te zien en waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Aanbod, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst
4.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Voor elk aanbod geldt “zolang de voorraad strekt”.
4.2. Het aanbod van YC is vrijblijvend. YC is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
4.3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Koper mogelijk te maken. Als YC gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden YC niet.
4.4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4.5. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt YC onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door YC is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.
4.6. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft YC passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt YC voor een veilige webomgeving. Indien Koper elektronisch betaalt, zal YC daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.7. YC kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien YC op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is YC gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4.8. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in art. 4.1 tot art. 4.7, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de Koper en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.9. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van producten en/of diensten.
4.10. YC heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
5.1. Bij de aankoop van producten heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door Koper of op de dag na ontvangst van het product door een aan YC bekend gemaakte vertegenwoordiger.
5.2. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan YC retourneren, conform de door YC verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5.3. Wanneer de Koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan YC. Het kenbaar maken dient de Koper te doen middels het modelformulier, dat op de website van YC beschikbaar is gesteld. Nadat de Koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de Koper het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Bij levering van diensten:
5.4. Bij levering van diensten heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
5.5. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Koper zich richten naar de door YC bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.6. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
– diensten waarvan de uitvoering, met instemming van Koper, is begonnen voor de termijn van veertien werkdagen;
– goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;
– goederen die volgens specificaties van de Koper zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
– goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.
5.7. Indien het retour gezonden product niet conform de voorwaarden is ontvangen, wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is het product binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd, waarbij bezorgkosten voor rekening komen van Koper.

6. Kosten bij gebruik van het herroepingsrecht
6.1. Indien de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
6.2. Indien de Koper een bedrag heeft betaald, zal YC dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen. Indien de Koper een product retourneert, zal YC het bedrag terugbetalen zodra het product is ontvangen.
6.3. Bij terugbetaling zal YC gebruik maken van hetzelfde betaalmiddel als dat de Koper heeft gebruikt, tenzij Koper met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Indien de Koper aangeeft dat YC een ander betaalmiddel dient te gebruiken, komen eventuele extra kosten daarvan voor rekening van de Koper.

7. Prijzen
7.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en inclusief BTW en overige kosten zoals heffingen en verzendkosten.
7.2. Koper is de prijs verschuldigd die YC in haar bevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door YC worden gecorrigeerd.
7.3. Verzendkosten worden afzonderlijk bij de prijs van het product of de dienst vermeld. Voor verzending buiten Nederland gelden speciale tarieven.
7.4. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de verzendmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan Koper medegedeeld.
7.5. Mochten prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan Koper de bestelling annuleren danwel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door YC.

8. Betaling
8.1. YC is gerechtigd producten en diensten vooraf in rekening te brengen. Koper kan in dat geval geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
8.2. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan YC te melden.
8.3. Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. YC is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
8.4. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande de wettelijke rente verschuldigd, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
8.5. Indien Koper een uitstel van betaling heeft aangevraagd dient dit schriftelijk aangevraagd te worden. Voordat de Koper producten en diensten met uitstel van betaling wil afnemen dient de Koper akkoord te gaan met de betreffende Algemene Voorwaarden van YC.
8.6. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de wettelijke Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).
8.7. In geval van niet tijdige betaling is YC bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
8.8. Indien voor de betaalwijze van bankoverschrijving is gekozen, gaat YC pas over tot verwerking van de bestelling op het moment dat de bankoverschrijving is voldaan.
9. Levering en leveringstijd
9.1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft YC ernaar om bestellingen die op een werkdag vóór 16.00 uur zijn geplaatst dezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.
9.2. Aan de leveringsplicht van YC zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door YC geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie of de afwezigheid van Koper, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
9.3. Alle door YC genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
9.4. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
9.5. Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
9.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, waaronder dus ook de situatie als genoemd in art. 9.2 is begrepen, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
9.7. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. YC is derhalve gerechtigd Koper te verplichten aan deze nadere voorwaarden te voldoen.
9.8. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft YC het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
9.9. Koper is verplicht om YC binnen 48 uur op de hoogte te stellen indien de Koper onjuiste artikelen heeft ontvangen.

10. Gebreken en Klachttermijn
10.1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
10.2. Klachten van Koper die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering en die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door Koper binnen twee maanden na levering (of binnen twee maanden na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan YC ter kennisgeving worden gebracht.
10.3. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat YC in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient YC in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
10.4. Indien een klacht naar de mening van YC gegrond is, zal zij de Producten alsnog leveren of herstellen zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient alsdan vooraf door de Koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog leveren of herstellen van de producten niet meer mogelijk of zinvol is, zal YC slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.
10.5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

11. Eigendomsvoorbehoud
11.1. De door YC geleverde producten blijven eigendom van YC totdat de Koper alle verplichtingen uit alle met YC gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
11.2. Het door YC geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
11.3. De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van YC veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om YC daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

12. Garantie
12.1. YC staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
12.2. Indien van toepassing komt de garantietermijn van YC komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. YC is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten en/of diensten voor elke individuele toepassing door de Koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
12.3. De garantie geldt niet indien:
– er sprake is van slijtage die als normaal kan worden beschouwd;
– de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
– gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– de Koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
– de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van YC die op de verpakking vermeld zijn;
– de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
12.4. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, wordt Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer Koper deze onderzoekskosten (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, vervalt het eigendom van het product aan YC.

13. Opschorting en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst
13.1. YC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en/of schade te vorderen, indien:
– de Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst YC ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen;
– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van YC kan worden gevergd;
– de Koper (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Koper is of dreigt te worden aangevraagd, derden beslag leggen ten laste van de Koper.
13.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van YC op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien YC tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
13.3. Indien de Koper een opdracht geheel of gedeeltelijk beëindigd, zullen de werkzaamheden die reeds zijn verricht en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Koper in rekening worden gebracht, tenzij YC anders aangeeft.
14. Aansprakelijkheid
14.1. De aansprakelijkheid van YC is beperkt tot het bedrag (exclusief btw) op de factuur met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
14.2. YC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat YC is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
14.3. YC is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, gevolg-, en/of immateriële schade van Opdrachtgever of derden, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
14.4. Opdrachtgever vrijwaart YC tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van een overeenkomst samenhangen.
14.5. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van YC voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van YC of zijn leidinggevende ondergeschikten.

15. Overmacht
15.1. YC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien YC daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
15.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (maar niet daartoe beperkt): werkstaking, (dreiging van) terrorisme, oorlog, oproer, overheidsmaatregelen, storing in de levering van energie of bedrijfsbenodigdheden, arbeidsongeschiktheid (ook van ondergeschikten), storingen in het computernetwerk, niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waardoor YC niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
15.3. YC kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
15.4. Voor zoveel YC ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is YC gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

16. Persoonsgegevens
16.1. YC zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. YC heeft op haar website een Privacy Statement gepubliceerd.
16.2. YC neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving in acht.

17. Geschillen
17.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden Yours Cosmetics Zakelijk

1.            Algemeen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.        Leverancier: Yours Cosmetics (verder te noemen YC) de rechtspersoon die producten zowel in haar groothandel als op afstand vanuit de webshop aan kopers aanbiedt;

1.2.        Koper: de natuurlijke persoon die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon, die met YC een overeenkomst aangaat;
1.3.        Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan: “per e-mail”.

2.            Toepasselijkheid
2.1.        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van YC en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen YC en Koper.
2.2.        De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met YC, voor de uitvoering waarvan door YC derden dienen te worden betrokken.
2.3.        Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
2.4.        Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.
2.5.        Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden of Koper niet door YC erkend.
2.6.        Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. YC en de Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.7.        Indien YC niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat YC in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3.            Aanbod, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst
3.1.        Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Voor elk aanbod geldt “zolang de voorraad strekt”.
3.2.        Het aanbod van YC is vrijblijvend. YC is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden YC niet.
3.3.        Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft YC passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt YC voor een veilige webomgeving. Indien Koper elektronisch betaalt, zal YC daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3.4.        YC kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien YC op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is YC gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
3.5.        De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in art. 3.1 to en met 3.5, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de Koper en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.6.        Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van producten.
3.7.        YC heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.            Prijzen
4.1.        Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en exclusief BTW en overige kosten zoals heffingen en verzendkosten.
4.2.        Koper is de prijs verschuldigd die YC in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door YC worden gecorrigeerd.
4.3.        Verzendkosten worden afzonderlijk bij de prijs van het product of de dienst vermeld. Voor verzending buiten Nederland gelden speciale tarieven.
4.4.        Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de verzendmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan Koper medegedeeld.
4.5.        Mochten prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan Koper de bestelling annuleren danwel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door YC.

5.            Betaling
5.1.        YC is gerechtigd producten vooraf in rekening te brengen. Koper kan in dat geval geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
5.2.        Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan YC te melden.
5.3.        Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag een contractuele rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente plus 1 % per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
5.4.        Indien Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de wettelijke Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).
5.5.        In geval van niet tijdige betaling is YC bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
5.6.        Indien voor de betaalwijze van bankoverschrijving is gekozen, gaat YC pas over tot verwerking van de bestelling op het moment dat de bankoverschrijving is voldaan.

6.            Levering en leveringstijd
6.1.        Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft YC ernaar om bestellingen die op een werkdag vóór 16.00 uur zijn geplaatst dezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 60 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 60 dagen is na ontvangst van de betaling.
6.2.        Aan de leveringsplicht van YC zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door YC geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie of afwezigheid van Koper, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
6.3.        Alle door YC genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
6.4.        Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
6.5.        Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
6.6.        Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, waaronder dus ook de situatie als genoemd in art. 6.2 is begrepen, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
6.7.        Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. YC is derhalve gerechtigd in dat Koper te verplichten aan deze nadere voorwaarden te voldoen.
6.8.        Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft YC het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

Koper is verplicht om YC binnen 24 uur op de hoogte te stellen indien de Koper onjuiste artikelen heeft ontvangen.

7.            Gebreken en Klachttermijn
7.1.        Klachten over de producten dienen door de Koper binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld aan YC.
7.2.        De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat YC in staat is adequaat te reageren. Koper dient YC in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
7.3.        Indien een klacht naar de mening van YC gegrond is, zal zij de producten herstellen en/of leveren zoals is overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient alsdan vooraf door de Koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog leveren van de producten niet meer mogelijk of zinvol is, zal YC slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.
7.4.        Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.            Eigendomsvoorbehoud
8.1.        De door YC geleverde producten blijven eigendom van YC totdat de Koper alle verplichtingen uit alle met YC gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden
8.2.        Het door YC geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
8.3.        De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van YC veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om YC daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
8.4.        Voorts verplicht de Koper zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan YC ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is YC gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Koper zich er jegens YC bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
8.5.        Voor het geval YC zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan YC en door YC aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van YC zich bevinden en deze terug te nemen.

9.            Garantie
9.1.        Indien van toepassing komt de garantietermijn van YC overeen met de fabrieksgarantietermijn. YC is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
9.2.        De garantie geldt niet indien:

–        er sprake is van slijtage die als normaal kan worden beschouwd;

–        de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

–        gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

–        de Koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

–        de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van YC die op de verpakking vermeld zijn;

–        de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

9.3.        Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, wordt Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer Koper deze onderzoekskosten (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, vervalt het eigendom van het product aan YC.

10.         Opschorting en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst
10.1.     YC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en/of schade te vorderen, indien:

–        de Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

–        na het sluiten van de overeenkomst YC ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen;

–        zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van YC kan worden gevergd;

–        de Koper (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Koper is of dreigt te worden aangevraagd, derden beslag leggen ten laste van de Koper.

10.2.     Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van YC op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien YC tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
10.3.     Indien de Koper een opdracht geheel of gedeeltelijk beëindigd, zullen de werkzaamheden die reeds zijn verricht en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Koper in rekening worden gebracht, tenzij YC anders aangeeft.

11.         Aansprakelijkheid
11.1.     De aansprakelijkheid van YC is beperkt tot het bedrag (exclusief btw) op de factuur met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
11.2.     YC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat YC is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
11.3.     YC is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, gevolg-, en/of immateriële schade van Koper of derden, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.4.     Koper vrijwaart YC tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van een overeenkomst samenhangen.
11.5.     Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van YC voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van YC of zijn leidinggevende ondergeschikten.

12.         Overmacht
12.1.     YC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien YC daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
12.2.     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (maar niet daartoe beperkt): werkstaking, (dreiging van) terrorisme, oorlog, oproer, overheidsmaatregelen, storing in de levering van energie of bedrijfsbenodigdheden, arbeidsongeschiktheid (ook van ondergeschikten), storingen in het computernetwerk, niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waardoor YC niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
12.3.     YC kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
12.4.     Voor zoveel YC ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is YC gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

13.         Persoonsgegevens
13.1.     YC zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. YC heeft op haar website een Privacy Statement gepubliceerd.
13.2.     YC neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving in acht.

14.         Geschillen
14.1.     Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
14.2.     Te allen tijde is naast de volgens de wet bevoegde rechter, ook de rechtbank Midden-Nederland bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

EN

By making use of our website you agree to our privacy policy.

Below you will find the general terms and conditions for consumers and business users.

Terms and conditions consumers YOURS Cosmetics BV

1. General
The following definitions apply in these terms and conditions:
1.1. Supplier: YOURS Cosmetics BV (to be called further YC) the legal entity that offers products to buyers both in its wholesale trade and remotely from the webshop;
1.2. Buyer: the natural person who enters into a (remote) agreement with YC and does not act in the exercise of a profession or business;
1.3. Agreement (at a distance): an agreement that is organized within the framework of a system for the sale (at a distance) of products and / or services organized by YC, without the simultaneous presence of YC and the Buyer and whereby, until the conclusion of the agreement , use is made exclusively of one or more means of communication (at a distance);
1.4. In these general terms and conditions, written also means: “by e-mail”.

2. Suppliers identity
YOURS Cosmetics B.V.
Acting under the name / names of: Yours Cosmetics / YC
Business & visiting address: Sterrenwacht 75, 3901 SV Veenendaal
Postal address: Sterrenwacht 75, 3901 SV Veenendaal
Open by appointment
Email address: info@yourscosmetics.nl
Chamber of Commerce number: 76359972
VAT identification number: NL860600300B01

3. Applicability
3.1. These general terms and conditions apply to every offer from YC and to every (remote) agreement concluded between YC and the buyer.
3.2. The present terms and conditions also apply to agreements with YC, for the implementation of which third parties must be involved by YC.
3.3. In addition to these general terms and conditions, additional terms and conditions may apply to certain services and / or products. If there are differences between the additional terms and conditions and these general terms and conditions, the provisions in the additional terms and conditions above these general terms and conditions appl, unless otherwise specified.
3.4. One or more provisions in these general terms and conditions can only be deviated from if this has been explicitly agreed in writing. The other provisions of these terms and conditions will remain in full force in that case.
3.5. Unless otherwise agreed in writing, the general or specific conditions or stipulations of third parties or Buyer are not recognized by YC.
3.6. If one or more provisions in these general terms and conditions are at any time wholly or partially invalid or should be annulled, then the remaining provisions in these general terms and conditions remain fully applicable. YC and the Buyer will then enter into consultation in order to agree new provisions to replace the void or voided provisions, taking the purpose and scope of the original provisions into account as much as possible.
3.7. If YC does not always demand strict compliance with these conditions, it does not mean that the provisions thereof do not apply, or that YC would lose the right to demand strict compliance with the provisions of these conditions in other cases.
3.8. If the agreement is concluded electronically, the text of these general terms and conditions will also be made available electronically by YC to the Buyer in such a way that this Buyer can be stored in a simple way on a durable data carrier.
3.9. Before the agreement (at a distance) is concluded, the text of these general terms and conditions will be made available to the Buyer. If this is not reasonably possible, it will be indicated before the agreement is concluded that the general terms and conditions can be viewed at YC. Where the general terms and conditions can be read electronically, they will be sent electronically or otherwise free of charge at the request of the Buyer.

4. Offer, conclusion and implementation of the agreement
4.1. If an offer has a limited duration or is subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer. For every offer applies the statement “while supplies last”.
4.2. YC’s offer is without obligation. YC is entitled to change and adjust the offer.
4.3. The offer contains a complete and accurate description of the products and / or services offered. The description is sufficiently detailed to allow a proper assessment of the offer by the Buyer. If YC uses images, these are a true representation of the products and / or services offered. Obvious mistakes or errors in the offer do not bind YC.
4.4. Each offer contains such information that it is clear to the Buyer what rights and obligations are attached to accepting the offer.
4.5. If the Buyer has accepted the offer electronically, YC will immediately confirm receipt of the acceptance of the offer electronically. As long as the receipt of this acceptance has not been confirmed by YC, the Buyer can terminate the agreement.
4.6. If the agreement is concluded electronically, YC will take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and YC will ensure a safe web environment. If the Buyer pays electronically, YC will take appropriate security measures.
4.7. YC can – within the law – inform itself if the Buyer can meet his payment obligations, as well as all the facts and factors that are important for a responsible conclusion of the agreement (remotely). If on the basis of this investigation YC has good reasons not to enter into the agreement, YC is entitled to refuse an order or request or to attach special conditions to the implementation.
4.8. The agreement comes, subject to the provisions of art. 4.1 to art. 4.7, established at the time of acceptance of the offer by the Buyer and compliance with the corresponding conditions.
4.9. Every agreement is entered into under the condition precedent of sufficient availability of products and / or services.
4.10. YC has the right to have certain work done by third parties. The applicability of Article 7:404, 7:407 paragraph 2 and 7:409 of the Dutch Civil Code is expressly excluded.

5. Right of withdrawal
When delivering products:
5.1. When purchasing products, the Buyer has the option of dissolving the agreement for 14 days without giving any reason. This reflection period starts on the day after receipt of the product by the Buyer or on the day after receipt of the product by a representative made known to YC.
5.2. The Buyer will handle the product and the packaging with care during the cooling-off period. He will only unpack or use the product to the extent necessary to assess whether he wishes to keep the product. If he exercises his right of withdrawal, he will return the product with all supplied accessories and – if reasonably possible – in the original condition and packaging to YC, in accordance with the reasonable and clear instructions provided by YC.
5.3. If the Buyer wishes to make use of his right of withdrawal, he is obliged to make this known to YC within 14 days of receiving the product. The Buyer must make this known using the model form, which is made available on the YC website. After the Buyer has indicated that he wishes to make use of his right of withdrawal, the Buyer must return the product within 14 days. The Buyer must prove that the goods delivered were returned on time, for example by means of proof of shipment.

Upon delivery of services:
5.4. Upon delivery of services, the Buyer has the option of dissolving the agreement without giving any reason for at least 14 days, starting on the day of entering into the agreement.
5.5. In order to make use of his right of withdrawal, the Buyer must comply with the reasonable and clear instructions provided by YC with the offer and / or at the latest upon delivery.
5.6. The right of withdrawal does not apply to:
– services for which the performance, with the consent of the Buyer, has started for the period of fourteen working days;
– goods or services whose price depends on fluctuations in the financial market, over which the supplier has no influence;
– goods that have been manufactured according to the specifications of the Buyer, for example custom work, or that have a clear personal character;
– goods or services that cannot be returned due to their nature, for example i.v.m. hygiene or that can spoil or age quickly.
5.7. If the returned product has not been received in accordance with the conditions, the purchase amount will not be refunded. The product remains the property of the Buyer who is obliged to collect the product within two weeks. On request, the product can also be delivered, with delivery costs being borne by the Buyer.

6. Costs when using the right of withdrawal
6.1. If the Buyer makes use of his right of withdrawal, the costs of the return shipment will be borne at most.
6.2. If the Buyer has paid an amount, YC will refund this amount as soon as possible, but no later than within 14 days after the cancellation. If the Buyer returns a product, YC will refund the amount as soon as the product is received.
6.3. Upon reimbursement, YC will use the same payment method that the Purchaser has used, unless the Purchaser has agreed to another payment method. If the Buyer indicates that YC must use another payment method, any additional costs thereof will be borne by the Buyer.

7. Prices
7.1. All prices are expressed in euros, in accordance with the relevant legal requirements, and include VAT and other costs such as taxes and shipping costs.
7.2. The buyer owes the price that YC has stated in its confirmation. Apparent (manipulation) errors in the quotation, such as obvious inaccuracies, can also be corrected by YC after the conclusion of the agreement.
7.3. Shipping costs are stated separately in the price of the product or service. Special rates apply for shipping outside the Netherlands.
7.4. With regard to certain payment methods, further conditions apply with regard to the shipping method and the associated costs. This is clearly communicated to the Buyer.
7.5. If prices for the offered products and services increase in the period between the order and the execution thereof, the Buyer can cancel the order or terminate the agreement within ten (10) days after notification of the price increase by YC.

8. Payment
8.1. YC is entitled to charge for products and services in advance. In that case the buyer cannot assert any rights regarding the execution of the relevant order or service (s) before the stipulated advance payment has been made.
8.2. The buyer has the duty to immediately report any inaccuracies in payment data provided or specified to YC.
8.3. If a payment method with a credit card is chosen, the conditions of the relevant card issuer apply. YC is not a party in the relationship between the Buyer and the card issuer.
8.4. In the event of no payment, incomplete or late payment by the Buyer, the Buyer shall owe statutory interest on the outstanding amount, starting from the day on which payment should have been made up to the day of full payment, whereby a month entered for a full month is calculated.
8.5. If the Buyer has requested a deferment of payment, this must be requested in writing. Before the Buyer wants to purchase products and services with deferred payment, the Buyer must agree to the relevant General Terms and Conditions of YC.
8.6. If the Client is in default or in default in the (timely) fulfillment of its obligations, then all reasonable costs for obtaining settlement out of court will be borne by the Client. The extrajudicial costs are calculated in accordance with the statutory Staffel Extrajudicial Collection Costs (BIK).
8.7. In the event of late payment, YC is entitled to terminate the agreement with immediate effect or to suspend (further) delivery until the Buyer has fully complied with the payment obligations, including the payment of interest and costs.
8.8. If the payment method of bank transfer has been chosen, YC will only process the order once the bank transfer has been paid.

9. Delivery and delivery time
9.1. Orders are delivered as quickly as possible. In principle, YC strives to ship orders placed on a business day before 4:00 PM on the same day. The deadline for delivery is 30 days after receipt of the order, with the exception of advance payments where the deadline for delivery is 30 days after receipt of payment.
9.2. YC’s obligation to deliver will, subject to proof to the contrary, be satisfied as soon as the goods delivered by YC have been offered to the buyer once. In the case of home delivery, the report of the carrier, including the refusal of acceptance or the absence of the Buyer, serves as full proof of the offer to deliver.
9.3. All periods mentioned by YC are indicative. No rights can therefore be derived from the aforementioned periods.
9.4. If a product that is temporarily out of stock is ordered by the Buyer, it will be indicated when the product will be available again.
9.5. Deliveries take place at the address specified by the Buyer during the conclusion of the agreement.
9.6. As soon as the products to be delivered have been delivered to the specified delivery address, including the situation as mentioned in art. 9.2, the risk with regard to these products is transferred to the Buyer.
9.7. For deliveries abroad, different conditions may apply. YC is therefore entitled to oblige the Buyer to comply with these further conditions.
9.8. If the delivery takes place in parts, YC has the right to regard each delivery as a separate transaction.
9.9. Buyer is obliged to notify YC within 48 hours if Buyer has received incorrect items.

10. Defects and complaint period
10.1. The Buyer is obliged to carefully inspect the products or have them inspected immediately upon receipt.
10.2. Complaints from the Purchaser that relate to defects in the product or the delivery and that are noticeable at the latest must be sent by the Purchaser to YC within two months of delivery (or within two months after the invoice date if the products could not be delivered to the Purchaser). be notified.
10.3. The report must contain a description of the defect that is as detailed as possible, so that YC is able to respond adequately. Client must give YC the opportunity to investigate a complaint or have it investigated.
10.4. If, in YC’s opinion, a complaint is well-founded, it will still deliver or repair the Products as agreed, unless this has become demonstrably pointless for the Buyer. The latter must then be made known in writing by the Buyer in advance. If the delivery or repair of the products is no longer possible or useful, YC will only be liable within the limits of Article 14.
10.5. If a defect is reported later, the Buyer no longer has the right to repair, replacement or compensation.

11. Retention of title
11.1. The products delivered by YC remain the property of YC until the Buyer has properly fulfilled all obligations arising from all the agreement (s) concluded with YC, including reimbursement of interest and costs, including earlier or later deliveries and any related to the products or work to be performed.
11.2. The items supplied by YC that fall under the retention of title pursuant to paragraph 1 may not be resold and may never be used as a means of payment. The Buyer is not authorized to pledge or encumber the property subject to retention of title in any other way.
11.3. The Buyer must always do everything that can reasonably be expected of him to safeguard the property rights of YC. If third parties seize the goods delivered under retention of title or wish to establish or enforce rights thereon, then the Buyer is obliged to immediately inform YC thereof.

12. Warranty
12.1. YC guarantees that the products and / or services comply with the agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of reliability and / or usability and the legal provisions and / or existing provisions on the date of conclusion of the agreement and / or government regulations.
12.2. If applicable, the YC warranty period corresponds to the factory warranty period. However, YC is never responsible for the ultimate suitability of the products and / or services for each individual application by the Buyer, nor for any advice regarding the use or application of the products.
12.3. The warranty does not apply if:
– there is wear that can be considered normal;
– the original invoice cannot be submitted, has been changed or made illegible;
– defects are the result of using the product for non-correspondent purposes or improper usage;
– the Buyer has repaired and / or modified the delivered products himself or had them repaired and / or modified by third parties;
– the delivered products have been exposed to abnormal circumstances or are otherwise carelessly treated or are contrary to the instructions of YC which are stated on the packaging;
– the defectiveness is wholly or partly the result of regulations that the government has or will set with regard to the nature or quality of the materials used.
12.4. If costs are attached to repairing a defect, the Buyer will be notified. If the Buyer does not explicitly agree in writing with the cost estimate, it may receive its ownership back against payment of the investigation costs. If the Buyer has not yet paid these research costs (6) months after the cost estimate has been offered, the ownership of the product will lapse to YC.

13. Suspension and (premature) termination of the agreement
13.1. YC is authorized to suspend compliance with the obligations or to dissolve the agreement and / or to claim damage if:
– the Buyer does not, not fully or not timely fulfill the obligations arising from the agreement;
– after the conclusion of the agreement, YC becomes aware of circumstances that give good reason to fear that the Buyer will not fulfill its obligations;
– circumstances arise that are of such a nature that fulfillment of the agreement is impossible or if circumstances otherwise arise that are such that unaltered maintenance of the agreement cannot reasonably be required of YC;
– the Purchaser is granted a (provisional) suspension of payment, the bankruptcy of the Purchaser is or threatens to be applied for, third parties seize the Purchaser’s debts.
13.2. If the agreement is dissolved, the claims of YC on the Buyer are immediately claimable. If YC proceeds to suspension or dissolution, it is in no way obliged to compensate damage and costs arising in any way.
13.3. If the Buyer terminates an assignment in whole or in part, the work that has already been carried out and the working time reserved for the implementation of the agreement will be charged in full to the Buyer, unless YC indicates otherwise.

14. Liability
14.1. YC’s liability is limited to the amount (excluding VAT) on the invoice with regard to the product or service that caused the damage.
14.2. YC is not liable for damage, of any nature whatsoever, caused by YC relying on incorrect and / or incomplete data provided by or on behalf of the Client.
14.3. YC is in no way liable for indirect, consequential, and / or intangible damage of the Client or third parties, including consequential damage, lost profit, lost savings and damage due to business interruption.
14.4. The client indemnifies YC against all claims from third parties that are directly or indirectly, directly or indirectly related to the execution of an agreement.
14.5. The liability of YC for damage resulting from intent or willful recklessness on the part of YC or its managerial subordinates is not excluded.

15. Force majeure
15.1. YC is not obliged to fulfill any obligation towards the Purchaser if YC is prevented from doing so as a result of a circumstance that is not due to fault, and is not at the expense of the law, legal act or generally accepted views.
15.2. In these general terms and conditions, force majeure is understood to mean, in addition to what is understood in this regard by law and case law, (but not limited to): strike, (threat of) terrorism, war, riot, government measures, disruption in the supply of energy or business supplies, disability (including subordinates), disruptions in the computer network, non-delivery or late delivery by suppliers, all of external causes, foreseen or unforeseen, as a result of which YC is unable to meet its obligations.
15.3. YC can suspend the obligations under the agreement during the period that the force majeure continues. If this period lasts longer than two months, then each of the parties is entitled to terminate the agreement, without obligation to compensate damage to the other party.
15.4. To the extent that YC at the time of the occurrence of force majeure its obligations under the agreement have in the meantime been partially fulfilled or will be able to fulfill it, and the part fulfilled or to be fulfilled will have independent value, YC is entitled to the part already fulfilled or to be fulfilled to be invoiced separately. The Buyer is obliged to pay this invoice as if it were a separate agreement.

16. Personal information
16.1. YC will only process Buyer data in accordance with its privacy policy. YC has published a Privacy Statement on its website.
16.2. YC thereby observes the applicable Dutch laws and regulations.

17. Disputes
17.1. Dutch law applies to the agreement.

General conditions Yours Cosmetics Business

1. General
The following definitions apply in these terms and conditions:
1.1. Supplier: Yours Cosmetics (hereinafter referred to as YC) the legal entity that offers products to buyers both in its wholesale trade and remotely from the web shop;
1.2. Buyer: the natural person who acts in the exercise of a profession or business or legal person, who enters into an agreement with YC;
1.3. In these general terms and conditions, written also means: “by e-mail”.

2. Applicability
2.1. These terms and conditions apply to every offer from YC and every agreement concluded between YC and Buyer.
2.2. The present conditions also apply to agreements with YC, for the implementation of which third parties must be involved by YC.
2.3. In addition to these general terms and conditions, additional terms and conditions may apply to certain products. If there are differences between the additional terms and conditions and these general terms and conditions, the provisions in the additional terms and conditions above these general terms and conditions apply in principle, unless otherwise specified.
2.4. One or more provisions in these general terms and conditions can only be deviated from if this has been explicitly agreed in writing. The other provisions of these terms and conditions will remain in full force in that case.
2.5. Unless otherwise agreed in writing, the general or specific conditions or stipulations of third parties or Buyer are not recognized by YC.
2.6. If one or more provisions in these general terms and conditions are at any time wholly or partially invalid or should be annulled, then the remaining provisions in these general terms and conditions remain fully applicable. YC and the Buyer will then enter into consultation in order to agree new provisions to replace the void or voided provisions, taking into account as much as possible the purpose and scope of the original provisions.

3. Offer, conclusion and implementation of the agreement
3.1. If an offer has a limited duration or is subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer. For every offer applies the statement “while supplies last”.
3.2. YC’s offer is without obligation. YC is entitled to change and adjust the offer. Obvious mistakes or errors in the offer do not bind YC.
3.3. If the agreement is concluded electronically, YC will take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and YC will ensure a safe web environment. If the Buyer pays electronically, YC will take appropriate security measures.
3.4. YC can – within the law – inform itself if the Buyer can meet his payment obligations, as well as all those facts and factors that are important for a responsible conclusion of the agreement (remotely). If on the basis of this investigation YC has good reasons not to enter into the agreement, YC is entitled to refuse an order or request or to attach special conditions to the implementation.
3.5. The agreement comes, subject to the provisions of art. 3.1 to 3.5, established at the time of acceptance of the offer by the Buyer and compliance with the corresponding conditions.
3.6. Every agreement is entered into under the condition precedent of sufficient availability of products.
3.7. YC has the right to have certain work done by third parties. The applicability of Article 7:404, 7:407 paragraph 2 and 7:409 of the Dutch Civil Code is expressly excluded.

4. Prices
4.1. All prices are expressed in euros, in accordance with the relevant legal requirements, and excluding VAT and other costs such as taxes and shipping costs.
4.2. The buyer owes the price that YC has communicated to her in her confirmation. Apparent (manipulation) errors in the quotation, such as obvious inaccuracies, can also be corrected by YC after the conclusion of the agreement.
4.3. Shipping costs are stated separately in the price of the product or service. Special rates apply for shipping outside the Netherlands.
4.4. With regard to certain payment methods, further conditions apply with regard to the shipping method and the associated costs. This is clearly communicated to the Buyer.
4.5. If prices for the offered products increase in the period between the order and the execution thereof, the Buyer can cancel the order or terminate the agreement within ten (10) days after notification of the price increase by YC.

5. Payment
5.1. YC is entitled to charge products in advance. In that case the buyer cannot assert any rights regarding the execution of the relevant order or service (s) before the stipulated advance payment has been made.
5.2. The buyer has the duty to immediately report any inaccuracies in payment data provided or specified to YC.
5.3. In the event of late or late payment by the Buyer, the Buyer owes a contractual interest on the outstanding amount equal to the statutory commercial interest plus 1% per month, starting from the day on which the payment should have been made up to the day of full payment, whereby a month that has started is counted as a full month.
5.4. If the Buyer is in default or in default in the (timely) fulfillment of its obligations, then all reasonable costs for obtaining satisfaction out of court will be borne by the Buyer. The extrajudicial costs are calculated in accordance with the statutory Staffel Extrajudicial Collection Costs (BIK).
5.5. In the event of late payment, YC is entitled to terminate the agreement with immediate effect or to suspend (further) delivery until the Buyer has fully complied with the payment obligations, including the payment of interest and costs.
5.6. If the payment method of bank transfer has been chosen, YC will only process the order once the bank transfer has been paid.

6. Delivery and delivery time
6.1. Orders are delivered as quickly as possible. In principle, YC strives to ship orders placed on a working day before 4 p.m. on the same day. The deadline for delivery is 60 days after receipt of the order, with the exception of advance payments where the deadline for delivery is 60 days after receipt of payment.
6.2. YC’s obligation to deliver will, subject to proof to the contrary, be satisfied as soon as the goods delivered by YC have been offered to the buyer once. In the case of home delivery, the report of the carrier, including the refusal of acceptance or absence of the Buyer, serves as full proof of the offer to deliver.
6.3. All periods mentioned by YC are indicative. No rights can therefore be derived from the aforementioned periods.
6.4. If a product that is temporarily out of stock is ordered by the Buyer, it will be indicated when the product will be available again.
6.5. Deliveries take place at the address specified by the Buyer during the conclusion of the agreement.
6.6. As soon as the products to be delivered have been delivered to the specified delivery address, including the situation as mentioned in art. 6.2, the risk with regard to these products is transferred to the Buyer.
6.7. For deliveries abroad, different conditions may apply. YC is therefore entitled to oblige the Buyer to comply with these further conditions.
6.8. If the delivery takes place in parts, then YC has the right to regard each delivery as a separate transaction.

Buyer is obliged to notify YC within 24 hours if Buyer has received incorrect items.

7. Defects and complaint period
7.1. Complaints about the products must be reported by the Buyer to YC within 7 days after discovery, but at the latest within 14 days after the invoice date of the relevant work, in writing and with reasons.
7.2. The report must contain a description of the defect that is as detailed as possible, so that YC is able to respond adequately. The buyer must give YC the opportunity to investigate a complaint or have it investigated.
7.3. If, in YC’s opinion, a complaint is well-founded, it will repair and / or deliver the products as agreed, unless this has become demonstrably pointless for the Buyer. The latter must then be made known in writing by the Buyer in advance. If the delivery of the products is no longer possible or useful, YC will only be liable within the limits of Article 11.
7.4. If a defect is reported later, the Buyer no longer has the right to repair, replacement or compensation.

8. Retention of title
8.1. The products delivered by YC remain the property of YC until the Buyer has properly fulfilled all obligations arising from all the agreement (s) concluded with YC, including reimbursement of interest and costs, including earlier or later deliveries and any related products or work to be performed
8.2. The items supplied by YC that fall under the retention of title pursuant to paragraph 1 may not be resold and may never be used as a means of payment. The Buyer is not authorized to pledge or encumber the property subject to retention of title in any other way.
8.3. The Buyer must always do everything that can reasonably be expected of him to safeguard the property rights of YC. If third parties seize the goods delivered under retention of title or wish to establish or enforce rights thereon, then the Buyer is obliged to immediately inform YC thereof.
8.4. Furthermore, the Buyer undertakes to insure and keep insured the goods delivered under retention of title against fire, explosion and water damage as well as against theft and to provide the policy of this insurance to YC for inspection upon first request. In the event of payment of the insurance, YC is entitled to these tokens. Insofar as necessary, the Buyer undertakes towards YC in advance to lend its cooperation to everything that may prove to be necessary or desirable in that context.
8.5. In the event that YC wishes to exercise its ownership rights referred to in this article, the Purchaser gives unconditional and irrevocable permission in advance to YC and third parties to be designated by YC to enter all those places where YC’s properties are located and to take them back.

9. Warranty
9.1. If applicable, the YC warranty period corresponds to the factory warranty period. However, YC is never responsible for the ultimate suitability of the products for each individual application by the Buyer, nor for any advice regarding the use or application of the products.
9.2. The warranty does not apply if:
– there is wear that can be considered normal;
– the original invoice cannot be submitted, changed or made illegible;
– defects are the result of using the product for non-correspondent purposes or improper usage;
– the Buyer has repaired and / or modified the delivered products himself or had them repaired and / or modified by third parties;
– the delivered products have been exposed to abnormal circumstances or are otherwise carelessly treated or are contrary to the instructions of YC which are stated on the packaging;
– the defectiveness is wholly or partly the result of regulations that the government has or will set with regard to the nature or quality of the materials used.

9.3. If costs are attached to repairing a defect, the Buyer will be notified. If the Buyer does not explicitly agree in writing with the cost estimate, it may receive its ownership back against payment of the investigation costs. If the Buyer has not yet paid these research costs (6) months after the cost estimate has been offered, the ownership of the product will lapse to YC.

10. Suspension and (premature) termination of the agreement
10.1. YC is authorized to suspend compliance with the obligations or to dissolve the agreement and / or to claim damage if:
– the Buyer does not, not fully or not timely fulfill the obligations arising from the agreement;
– after the conclusion of the agreement, YC becomes aware of circumstances that give good reason to fear that the Buyer will not fulfill its obligations;
– circumstances arise that are of such a nature that fulfillment of the agreement is impossible or if circumstances otherwise arise that are such that unaltered maintenance of the agreement cannot reasonably be required of YC;
– the Purchaser is granted a (provisional) suspension of payment, the bankruptcy of the Purchaser is or threatens to be applied for, third parties seize the Purchaser’s debts.

10.2. If the agreement is dissolved, the claims of YC on the Buyer are immediately claimable. If YC proceeds to suspension or dissolution, it is in no way obliged to compensate damage and costs arising in any way.
10.3. If the Buyer terminates an assignment in whole or in part, the work that has already been carried out and the working time reserved for the implementation of the agreement will be charged in full to the Buyer, unless YC indicates otherwise.

11. Liability
11.1. YC’s liability is limited to the amount (excluding VAT) on the invoice with regard to the product or service that caused the damage.
11.2. YC is not liable for damage, of any nature whatsoever, caused by YC relying on incorrect and / or incomplete data provided by or on behalf of the Buyer.
11.3. YC is in no way liable for indirect, consequential, and / or intangible damage of the Buyer or third parties, including consequential damage, lost profit, lost savings and damage due to business interruption.
11.4. The buyer indemnifies YC against all claims from third parties that are directly or indirectly, directly or indirectly related to the execution of an agreement.
11.5. The liability of YC for damage resulting from intent or willful recklessness on the part of YC or its managerial subordinates is not excluded.

12. Force majeure
12.1. YC is not obliged to fulfill any obligation towards the Purchaser if YC is prevented from doing so as a result of a circumstance that is not due to fault, and is not at the expense of the law, legal act or generally accepted views.
12.2. In these general terms and conditions, force majeure is understood to mean, in addition to what is understood in this regard by law and case law, (but not limited to): strike, (threat of) terrorism, war, riot, government measures, disruption in the supply of energy or business supplies, disability (including subordinates), disruptions in the computer network, non-delivery or late delivery by suppliers, all of external causes, foreseen or unforeseen, as a result of which YC is unable to meet its obligations.
12.3. YC can suspend the obligations under the agreement during the period that the force majeure continues. If this period lasts longer than two months, then each of the parties is entitled to terminate the agreement, without obligation to compensate damage to the other party.
12.4. To the extent that YC at the time of the occurrence of force majeure its obligations under the agreement have in the meantime been partially fulfilled or will be able to fulfill it, and the part fulfilled or to be fulfilled will have independent value, YC is entitled to the part already fulfilled or to be fulfilled to be invoiced separately. The Buyer is obliged to pay this invoice as if it were a separate agreement.

13. Personal Information
13.1. YC will only process Buyer data in accordance with its privacy policy. YC has published a Privacy Statement on its website.
13.2. YC thereby observes the applicable Dutch laws and regulations.

14. Disputes
14.1. Dutch law applies to the agreement.
14.2. In addition to the competent court according to the law, the court Central Netherlands is also competent to hear disputes at all times.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]