Terms and Conditions

Door gebruik te maken van onze website ga je ook akkoord met het Privacystatement.

Onderstaand vind je de algemene voorwaarden voor consumenten en zakelijke gebruikers.

Algemene voorwaarden consumenten Yours Cosmetics

1. Algemeen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Leverancier: Yours Cosmetics (verder te noemen YC) de rechtspersoon die producten zowel in haar groothandel als op afstand avanuit de webshop aan Kopers aanbiedt;
1.2. Koper: de natuurlijke persoon die met YC een overeenkomst (op afstand) aangaat en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
1.3. Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst die in het kader van een door YC georganiseerd systeem voor verkoop (op afstand) van producten en/of diensten, zonder gelijktijdige aanwezigheid van YC en de Koper en waarbij, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer middelen voor communicatie (op afstand);
1.4. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan: “per e-mail”.

2. Indentiteit Leverancier
Yours Cosmetics
Handelend onder de naam/namen: Yours Cosmetics / YC
Vestigings- & bezoekadres: Sterrenwacht 75, 3901 SV Veenendaal
Postadres: Sterrenwacht 75, 3901 SV Veenendaal
Op afspraak geopend
E-mailadres: info@yourscosmetics.nl
KvK-nummer 59423293
BTW-identificatienummer: NL 853475842B01

3. Toepasselijkheid
3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van YC en op elke (op afstand) tot stand gekomen overeenkomst tussen YC en Koper.
3.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met YC, voor de uitvoering waarvan door YC derden dienen te worden betrokken.
3.3. Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
3.4. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.
3.5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden of Koper niet door YC erkend.
3.6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. YC en de Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
3.7. Indien YC niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat YC in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
3.8. Indien de overeenkomst langs de elektronische weg tot stand komt, zal de tekst van deze algemene voorwaarden door YC eveneens langs elektronische weg aan Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
3.9. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij YC zijn in te zien en waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Aanbod, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst
4.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Voor elk aanbod geldt “zolang de voorraad strekt”.
4.2. Het aanbod van YC is vrijblijvend. YC is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
4.3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Koper mogelijk te maken. Als YC gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden YC niet.
4.4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4.5. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt YC onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door YC is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.
4.6. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft YC passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt YC voor een veilige webomgeving. Indien Koper elektronisch betaalt, zal YC daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.7. YC kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien YC op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is YC gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4.8. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in art. 4.1 tot art. 4.7, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de Koper en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.9. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van producten en/of diensten.
4.10. YC heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
5.1. Bij de aankoop van producten heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door Koper of op de dag na ontvangst van het product door een aan YC bekend gemaakte vertegenwoordiger.
5.2. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan YC retourneren, conform de door YC verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5.3. Wanneer de Koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan YC. Het kenbaar maken dient de Koper te doen middels het modelformulier, dat op de website van YC beschikbaar is gesteld. Nadat de Koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de Koper het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Bij levering van diensten:
5.4. Bij levering van diensten heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
5.5. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Koper zich richten naar de door YC bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.6. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
– diensten waarvan de uitvoering, met instemming van Koper, is begonnen voor de termijn van veertien werkdagen;
– goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;
– goederen die volgens specificaties van de Koper zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
– goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.
5.7. Indien het retour gezonden product niet conform de voorwaarden is ontvangen, wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is het product binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd, waarbij bezorgkosten voor rekening komen van Koper.

6. Kosten bij gebruik van het herroepingsrecht
6.1. Indien de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
6.2. Indien de Koper een bedrag heeft betaald, zal YC dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen. Indien de Koper een product retourneert, zal YC het bedrag terugbetalen zodra het product is ontvangen.
6.3. Bij terugbetaling zal YC gebruik maken van hetzelfde betaalmiddel als dat de Koper heeft gebruikt, tenzij Koper met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Indien de Koper aangeeft dat YC een ander betaalmiddel dient te gebruiken, komen eventuele extra kosten daarvan voor rekening van de Koper.

7. Prijzen
7.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en inclusief BTW en overige kosten zoals heffingen en verzendkosten.
7.2. Koper is de prijs verschuldigd die YC in haar bevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door YC worden gecorrigeerd.
7.3. Verzendkosten worden afzonderlijk bij de prijs van het product of de dienst vermeld. Voor verzending buiten Nederland gelden speciale tarieven.
7.4. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de verzendmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan Koper medegedeeld.
7.5. Mochten prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan Koper de bestelling annuleren danwel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door YC.

8. Betaling
8.1. YC is gerechtigd producten en diensten vooraf in rekening te brengen. Koper kan in dat geval geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
8.2. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan YC te melden.
8.3. Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. YC is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
8.4. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande de wettelijke rente verschuldigd, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
8.5. Indien Koper een uitstel van betaling heeft aangevraagd dient dit schriftelijk aangevraagd te worden. Voordat de Koper producten en diensten met uitstel van betaling wil afnemen dient de Koper akkoord te gaan met de betreffende Algemene Voorwaarden van YC.
8.6. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de wettelijke Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).
8.7. In geval van niet tijdige betaling is YC bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
8.8. Indien voor de betaalwijze van bankoverschrijving is gekozen, gaat YC pas over tot verwerking van de bestelling op het moment dat de bankoverschrijving is voldaan.
9. Levering en leveringstijd
9.1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft YC ernaar om bestellingen bestellingen die op een werkdag vóór 16.00 uur zijn geplaatst dezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.
9.2. Aan de leveringsplicht van YC zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door YC geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie of de afwezigheid van Koper, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
9.3. Alle door YC genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
9.4. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
9.5. Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
9.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, waaronder dus ook de situatie als genoemd in art. 9.2 is begrepen, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
9.7. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. YC is derhalve gerechtigd Koper te verplichten aan deze nadere voorwaarden te voldoen.
9.8. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft YC het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
9.9. Koper is verplicht om YC binnen 48 uur op de hoogte te stellen indien de Koper onjuiste artikelen heeft ontvangen.

10. Gebreken en Klachttermijn
10.1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
10.2. Klachten van Koper die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering en die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door Koper binnen twee maanden na levering (of binnen twee maanden na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan YC ter kennisgeving worden gebracht.
10.3. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat YC in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient YC in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
10.4. Indien een klacht naar de mening van YC gegrond is, zal zij de Producten alsnog leveren of herstellen zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient alsdan vooraf door de Koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog leveren of herstellen van de producten niet meer mogelijk of zinvol is, zal YC slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.
10.5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

11. Eigendomsvoorbehoud
11.1. De door YC geleverde producten blijven eigendom van YC totdat de Koper alle verplichtingen uit alle met YC gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
11.2. Het door YC geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
11.3. De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van YC veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om YC daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

12. Garantie
12.1. YC staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
12.2. Indien van toepassing komt de garantietermijn van YC komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. YC is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten en/of diensten voor elke individuele toepassing door de Koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
12.3. De garantie geldt niet indien:
– er sprake is van slijtage die als normaal kan worden beschouwd;
– de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
– gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– de Koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
– de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van YC die op de verpakking vermeld zijn;
– de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
12.4. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, wordt Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer Koper deze onderzoekskosten (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, vervalt het eigendom van het product aan YC.

13. Opschorting en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst
13.1. YC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en/of schade te vorderen, indien:
– de Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst YC ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen;
– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van YC kan worden gevergd;
– de Koper (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Koper is of dreigt te worden aangevraagd, derden beslag leggen ten laste van de Koper.
13.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van YC op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien YC tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
13.3. Indien de Koper een opdracht geheel of gedeeltelijk beëindigd, zullen de werkzaamheden die reeds zijn verricht en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Koper in rekening worden gebracht, tenzij YC anders aangeeft.
14. Aansprakelijkheid
14.1. De aansprakelijkheid van YC is beperkt tot het bedrag (exclusief btw) op de factuur met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
14.2. YC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat YC is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
14.3. YC is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, gevolg-, en/of immateriële schade van Opdrachtgever of derden, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
14.4. Opdrachtgever vrijwaart YC tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van een overeenkomst samenhangen.
14.5. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van YC voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van YC of zijn leidinggevende ondergeschikten.

15. Overmacht
15.1. YC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien YC daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
15.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (maar niet daartoe beperkt): werkstaking, (dreiging van) terrorisme, oorlog, oproer, overheidsmaatregelen, storing in de levering van energie of bedrijfsbenodigdheden, arbeidsongeschiktheid (ook van ondergeschikten), storingen in het computernetwerk, niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waardoor YC niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
15.3. YC kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
15.4. Voor zoveel YC ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is YC gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

16. Persoonsgegevens
16.1. YC zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. YC heeft op haar website een Privacy Statement gepubliceerd.
16.2. YC neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving in acht.

17. Geschillen
17.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden Yours Cosmetics Zakelijk

1.            Algemeen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.        Leverancier: Yours Cosmetics (verder te noemen YC) de rechtspersoon die producten zowel in haar groothandel als op afstand vanuit de webshop aan kopers aanbiedt;

1.2.        Koper: de natuurlijke persoon die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon, die met YC een overeenkomst aangaat;

1.3.        Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan: “per e-mail”.

2.            Toepasselijkheid

2.1.        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van YC en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen YC en Koper.

2.2.        De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met YC, voor de uitvoering waarvan door YC derden dienen te worden betrokken.

2.3.        Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

2.4.        Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.

2.5.        Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden of Koper niet door YC erkend.

2.6.        Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. YC en de Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.7.        Indien YC niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat YC in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3.            Aanbod, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

3.1.        Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Voor elk aanbod geldt “zolang de voorraad strekt”.

3.2.        Het aanbod van YC is vrijblijvend. YC is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden YC niet.

3.3.        Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft YC passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt YC voor een veilige webomgeving. Indien Koper elektronisch betaalt, zal YC daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.4.        YC kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien YC op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is YC gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.5.        De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in art. 3.1 to en met 3.5, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de Koper en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.6.        Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van producten.

3.7.        YC heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.            Prijzen

4.1.        Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en exclusief BTW en overige kosten zoals heffingen en verzendkosten.

4.2.        Koper is de prijs verschuldigd die YC in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door YC worden gecorrigeerd.

4.3.        Verzendkosten worden afzonderlijk bij de prijs van het product of de dienst vermeld. Voor verzending buiten Nederland gelden speciale tarieven.

4.4.        Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de verzendmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan Koper medegedeeld.

4.5.        Mochten prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan Koper de bestelling annuleren danwel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door YC.

5.            Betaling

5.1.        YC is gerechtigd producten vooraf in rekening te brengen. Koper kan in dat geval geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

5.2.        Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan YC te melden.

5.3.        Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag een contractuele rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente plus 1 % per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

5.4.        Indien Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de wettelijke Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).

5.5.        In geval van niet tijdige betaling is YC bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5.6.        Indien voor de betaalwijze van bankoverschrijving is gekozen, gaat YC pas over tot verwerking van de bestelling op het moment dat de bankoverschrijving is voldaan.

6.            Levering en leveringstijd

6.1.        Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft YC ernaar om bestellingen die op een werkdag vóór 16.00 uur zijn geplaatst dezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 60 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 60 dagen is na ontvangst van de betaling.

6.2.        Aan de leveringsplicht van YC zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door YC geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie of afwezigheid van Koper, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

6.3.        Alle door YC genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

6.4.        Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.

6.5.        Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

6.6.        Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, waaronder dus ook de situatie als genoemd in art. 6.2 is begrepen, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

6.7.        Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. YC is derhalve gerechtigd in dat Koper te verplichten aan deze nadere voorwaarden te voldoen.

6.8.        Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft YC het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

Koper is verplicht om YC binnen 24 uur op de hoogte te stellen indien de Koper onjuiste artikelen heeft ontvangen.

7.            Gebreken en Klachttermijn

7.1.        Klachten over de producten dienen door de Koper binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld aan YC.

7.2.        De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat YC in staat is adequaat te reageren. Koper dient YC in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

7.3.        Indien een klacht naar de mening van YC gegrond is, zal zij de producten herstellen en/of leveren zoals is overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient alsdan vooraf door de Koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog leveren van de producten niet meer mogelijk of zinvol is, zal YC slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

7.4.        Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.            Eigendomsvoorbehoud

8.1.        De door YC geleverde producten blijven eigendom van YC totdat de Koper alle verplichtingen uit alle met YC gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden

8.2.        Het door YC geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

8.3.        De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van YC veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om YC daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

8.4.        Voorts verplicht de Koper zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan YC ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is YC gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Koper zich er jegens YC bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

8.5.        Voor het geval YC zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan YC en door YC aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van YC zich bevinden en deze terug te nemen.

9.            Garantie

9.1.        Indien van toepassing komt de garantietermijn van YC overeen met de fabrieksgarantietermijn. YC is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

9.2.        De garantie geldt niet indien:

–        er sprake is van slijtage die als normaal kan worden beschouwd;

–        de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

–        gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

–        de Koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

–        de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van YC die op de verpakking vermeld zijn;

–        de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

9.3.        Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, wordt Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer Koper deze onderzoekskosten (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, vervalt het eigendom van het product aan YC.

10.         Opschorting en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

10.1.     YC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en/of schade te vorderen, indien:

–        de Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

–        na het sluiten van de overeenkomst YC ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen;

–        zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van YC kan worden gevergd;

–        de Koper (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Koper is of dreigt te worden aangevraagd, derden beslag leggen ten laste van de Koper.

10.2.     Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van YC op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien YC tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

10.3.     Indien de Koper een opdracht geheel of gedeeltelijk beëindigd, zullen de werkzaamheden die reeds zijn verricht en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Koper in rekening worden gebracht, tenzij YC anders aangeeft.

11.         Aansprakelijkheid

11.1.     De aansprakelijkheid van YC is beperkt tot het bedrag (exclusief btw) op de factuur met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

11.2.     YC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat YC is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

11.3.     YC is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, gevolg-, en/of immateriële schade van Koper of derden, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.4.     Koper vrijwaart YC tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van een overeenkomst samenhangen.

11.5.     Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van YC voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van YC of zijn leidinggevende ondergeschikten.

12.         Overmacht

12.1.     YC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien YC daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

12.2.     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (maar niet daartoe beperkt): werkstaking, (dreiging van) terrorisme, oorlog, oproer, overheidsmaatregelen, storing in de levering van energie of bedrijfsbenodigdheden, arbeidsongeschiktheid (ook van ondergeschikten), storingen in het computernetwerk, niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waardoor YC niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

12.3.     YC kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

12.4.     Voor zoveel YC ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is YC gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

13.         Persoonsgegevens

13.1.     YC zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. YC heeft op haar website een Privacy Statement gepubliceerd.

13.2.     YC neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving in acht.

14.         Geschillen

14.1.     Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2.     Te allen tijde is naast de volgens de wet bevoegde rechter, ook de rechtbank Midden-Nederland bevoegd om van geschillen kennis te nemen.