Privacy Policy

Dutch

Privacystatement YOURS Cosmetics

Versie 0.5
Deze pagina is voor het laatst aangepast op  20-02-2021.

Bij YOURS Cosmetics zien we het als onze plicht en verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. In dit privacystatement laten we je weten welke gegevens we verzamelen  als je onze website bezoekt en waarom we dat doen.

Dit privacystatement is van toepassing op alle diensten en producten van YOURS Cosmetics. Je dient ervan bewust te zijn dat YOURS Cosmetics niet verantwoordelijk is voor het privacystatement van andere websites waar wij mogelijk naar verwijzen.

Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacystatement te accepteren.

YOURS Cosmetics respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

We verwerken je gegevens ALTIJD zoals wordt voorgeschreven door de wet. Hiervan kunnen wij u verzekeren.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer je op welke manier dan ook gebruik maakt van één of meerdere van onze diensten (bijvoorbeeld een informatie aanvraag, inschrijving voor een workshop of opleiding of het bestellen van een product) vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Zonder je adres kunnen we bijvoorbeeld geen product verzenden. De gegevens worden zowel online als in sommige gevallen lokaal opgeslagen op datadragers van YOURS Cosmetics

Communicatie
Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden zowel online als in sommige gevallen lokaal opgeslagen op datadragers van YOURS Cosmetics of die van een derde partij.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om bijvoorbeeld te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken en voor de online chat mogelijkheid.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacystatement tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als je je gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacystatement voldoen. Als je vragen hebt over dit privacystatement, kun je contact met ons opnemen:

YOURS Cosmetics B.V.
Sterrenwacht 75
3901 SV Veenendaal
+31647025897

info@yourscosmetics.nl

CoC / KvK : 76359972
VAT / BTW: NL860600300B01

English

Privacystatement YOURS Cosmetics

Version 0.4
This page was last modified on 28-11-2019.

At  YOURS Cosmetics we see it as our duty and responsibility to protect your privacy. In this privacy statement we will show you which data we collect when you visit our website, as well as why we collect it.

This privacy statement is applicable to all services and products of YOURS Cosmetics. Please be aware that YOURS Cosmetics is not responsible for the privacy statements of other websites that we may refer to.

By using this website you agree to the privacy statement.

YOURS Cosmetics respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide to us is treated confidentially.

We ALWAYS process your data as required by law. We can assure you of this.

Our use of collected data

Usage of our services
When you use one or more of our services in any way (for example, a data request, registration for a workshop or training or ordering of a product) we ask you to provide your personal information. This data is used to perform the requested service. For example, we cannot ship a product without your address. The data is stored both online and in some cases locally on data carriers of YOURS Cosmetics.

Communication
When you send us an e-mail or other messages, we may save those messages. In some cases we ask you for your personal information that is relevant to the situation. This makes it possible to process your questions and answer your requests. The data is stored both online and in some cases locally on data carriers of YOURS Cosmetics or that of a third party.

Cookies
We collect data for research in order to gain a better understanding of our customers, so that we can tailor our services accordingly.

This website uses “cookies” (text files that are placed on your computer) to analyze, for example, how visitors use the site and also for the online chat possibility.

Purposes
We do not collect or use information for purposes other than the purposes described in this privacy statement unless we have obtained your permission to do so in advance.

Third parties
The information is not shared with third parties with the exception of web applications that we use for our web store. This data will only be used for the purpose of the relevant application and will not be further distributed. Furthermore, in some cases the information can be shared internally. Our employees are obliged to respect the confidentiality of your data.

Changes
This privacy statement is tailored to the use of and the possibilities on this site. Any adjustments and / or changes to this site may lead to changes in this privacy statement. It is therefore advisable to consult this privacy statement regularly.

Choises for personal information
We offer all visitors the opportunity to view, change or delete all personal information that is currently provided to us.

Adjust/unsubscribe newsletter service
At the bottom of every mailing you will find the option to adjust your data or to unsubscribe.

Adjust/unsubscribe communication
If you want to change your data or get yourself removed from our files, you can contact us. See the contact details below.

Turn off cookies
Most browsers are set by default to accept cookies, but you can reset your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, it is possible that some functions and services, on our website as well as other websites, will not function correctly if cookies are disabled in your browser.

Questions and feedback

We regularly check whether we comply with this privacy statement. If you have any questions about this privacy statement, you can contact us:

YOURS Cosmetics B.V.
Sterrenwacht 75
3901 SV Veenendaal
+31647025897

info@yourscosmetics.nl

CoC / KvK : 76359972
VAT / BTW: NL860600300B01